[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلی جستجو در سامانه درباره سامانه اخبار و رویدادها نقشه سایت فهرست داده ها تماس با ما ::
:: اعضا - سعید حاجی آقاجانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي سعید حاجی آقاجانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 سرنوشت شغلي دانش آموختگان دانشكده پرستاري صابريان- حاجي آقاجاني مجله ايراني آموزش پزشكي 82 چکیده مقاله
2 بررسي عملكرد نحوه انتخاب و شرح وظايف اساتيد راهنما از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سمنان حاجي آقاجاني- قرباني- جنابي- رشيدي پور- ملك فصلنامه علمي و پژوهشي بابل 82 مقاله کامل
3 مقايسه تاثير دو روش آموزش كلاسيك و مبتني بر استراتژيهاي تفكر انتقادي بر ميزان يادگيري پايدار دانشجويان.... خليلي- بابامحمدي- حاجي آقاجاني فصلنامه علمي و پژوهشي كومش 82 چکیده مقاله
4 نظرات اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان در خصوص طرح درس صابريان- حاجي آقاجاني- قرباني- ملك فصلنامه علمي و پژوهشي بابل 82 چکیده مقاله
5 بررسي وضعيت اقتصادي،اجتمايي، بهداشتي و ..... سالمندان صابريان- حاجي آقاجاني- قرباني فصلنامه علمي و پژوهشي كومش 82 چکیده مقاله
6 بررسي وضعيت استفاده از اينترنت توسط اساتيد دانشگاه علوم پزشكي سمنان صابريان- حاجي آقاجاني- فتاحي زاده- قرباني- كسايي مجله ايراني آموزش پزشكي 82 چکیده مقاله
7 بررسي وضعيت رواني سالمندان و ارتباط آن با نحوه گذران اوقات فراغت صابريان- حاجي آقاجاني- قرباني فصلنامه علمي و ترويجي سبزوار 82 چکیده مقاله
8 بررسي ديدگاه هاي اساتيد در مورد برنامه ريزي درسي صابريان- حاجي آقاجاني- قرباني- ملك ويژه نامه پنجمين همايش سراسري دانشكده پرستاري و مامايي همدان 81 چکیده مقاله
9 مقايسه نظرات اساتيد و دانشجويان در خصوص معيارهاي استاد خوب دانشگاهي سعيد حاجي آقاچاني طب و تزكيه 80 چکیده مقاله
10 ارزشيابي دانشجويان از نحوه تدريس اساتيد سعيد حاجي آقاچاني - راهب قرباني- كاهويي فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي تهران (ويژه نامه چهارمين همايش آموزش پزشكي 79 چکیده مقاله
11 نظرات پزشكان و كارورزان دانشگاه علوم پزشكي سمنان در خصوص كاربرد دروس پايه در بالين راهب قرباني، محمد خاني، سعيد حاجي آقاچاني فصلنامه علمي و پژوهشي يزد 79 چکیده مقاله
12 ارزيابي دروني،فرايندي براي ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي شاهرخ موسوي، بازرگان، فرهاد ملك، مجتبي ملك، بابايي، قهرمانفرد، سعيد حاجي آقاجاني فصلنامه علمي و پژوهشي كومش 78 چکیده مقاله
13 دعا درماني و نقش آن در بهداشت روان سعيد حاجي آقاچاني فصلنامه علمي و فرهنگي پرتو 77 چکیده مقاله
14 نظرات استادان دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي تهران در خصوص اثر ارزشيابي اساتيد از ديدگاه دانشجويان و ... سعيد حاجي آقاچاني مجله پژوهش در علوم پزشكي 77 چکیده مقاله
15 نقش مذهب در بهداشت روان و پيشگيري از بيماريهاي رواني سعيد حاجي آقاچاني فصلنامه علمي و فرهنگي پرتو 76 چکیده مقاله
16 نظرات مدرسين دانشگاه علوم پزشكي سمنان درخصوص اثر ارزشيابي استاد از ديدگاه دانشجويان علي عرب خردمند- سعيد حاجي آقاچاني طب و تزكيه 76 چکیده مقاله
17 بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در خصوص یک استاد خوب دانشگاهی. قربانی راهب ,حاجی آقاجانی سعید,حیدری فر معصومه,افراده فاطمه ,شهرآبادی مرضیه. کومش زمستان 1387 : 10(2(پیاپی30)) 77-83 1387 مقاله کامل
18 فرهنگ كلاسي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سمنان معصومه صابريان، سعيد حاجي آقاجاني، پروين غفاري، راهب قرباني مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، 1386؛ دوره 7، بهار، شماره 1: صفحات 143-148 1386 مقاله کامل
19 بررسي وضعيت سلامت رواني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1385 معصومه صابريان، سعيد حاجي‌آقاجاني، راهب قرباني، بهناز بهنام، شاهپور مداح كومش، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان، 1385؛ دوره 8، زمستان، شماره 2: صفحات 85-91 1385 مقاله کامل
20 بررسی نگرش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به ارزشیابی سالانه. حاجی آقا جانی سعید ,قربانی راهب. طب و تزکیه پائیز 1384 : 14(3(مسلسل58)) : 37-43 1384 مقاله کامل
21 بررسي وضعيت رواني سالمندان و ارتباط آن با نحوه گذران اوقات فراغت معصومه صابريان، سعيد حاجي آقاجاني، راهب قرباني اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، 1382؛ دوره 10، زمستان، شماره 4: صفحات 60-53 1382 مقاله کامل
22 بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و نحوه گذران اوقات فراغت سالمندان ساكن در مناطق شهري تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان، 1380 معصومه صابريان، سعيد حاجي آقاجاني، راهب قرباني كومش، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان، 1382؛ دوره 4، بهار و تابستان، شماره 4-3: صفحات 136-129 1382 مقاله کامل
23 وضعيت استفاده از اينترنت توسط اساتيد دانشگاه علوم پزشكي سمنان معصومه صابريان، سعيد حاجي آقاجاني، راهب قرباني، مجيد كسائي، ليدا فتاحي زاده مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، 1382؛ دوره 3، پاييز، شماره 2: صفحات 33-37 1382 مقاله کامل
24 نظرات اعضاء هيات علمي در مورد طرح تدوين درس معصومه صابريان، سعيد حاجي آقاجاني، راهب قرباني، مجتبي ملك مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل، 1382؛ دوره ، تابستان (ويژه نامه)، شماره : صفحات 36-33 1382 مقاله کامل
25 مقايسه تاثير دو روش آموزش كلاسيك و مبتني بر استراتژي هاي تفكر انتقادي بر ميزان يادگيري پايدار دانشجويان پرستاري حسين خليلي، حسن بابامحمدي، سعيد حاجي آقاجاني كومش، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان، 1382؛ دوره 5، پاييز و زمستان (ويژه نامه)، شماره : صفحات 63-53 1382 مقاله کامل
26 عملكرد، نحوه انتخاب و شرح وظايف اساتيد راهنما از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سمنان، 1380 سعيد حاجي آقاجاني، راهب قرباني، محمدصادق جنابي، معصومه صابريان، علي رشيدي پور، مجتبي ملك مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل، 1382؛ دوره ، تابستان (ويژه نامه)، شماره : صفحات 17-12 1382 مقاله کامل
27 سرنوشت شغلي دانش آموختگان دانشكده پرستاري سمنان معصومه صابريان، سعيد حاجي آقاجاني مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، 1382؛ دوره 3، بهار، شماره 1: صفحات 52-57 1382 مقاله کامل
28 مقایسه و بررسی نظرات اساتید و دانشجویان در مورد معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی. حاجی آقاجانی. طب و تزکیه تابستان 1380 - (41) : 51-47 1380 مقاله کامل
29 نظرات پزشكان و كارورزان دانشگاه علوم پزشكي سمنان در خصوص كاربرد دروس علوم پايه در مسائل باليني راهب قرباني، مجيد ميرمحمد خاني، سعيد حاجي آقاجاني مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد، 1379؛ دوره 8، تابستان ضميمه، شماره 2: صفحات 82-78 1379 مقاله کامل
:: ::
Semnan University of Medical Sciences - SEMAT system
Persian site map - English site map - Created in 0.14 seconds with 100 queries by YEKTAWEB 3870