دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی- اخبار و رویدادها
دسترسی به پایگاه الکترونیکی Global Health متعلق به انتشارات CABI

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی:
http://rds1.semums.ac.ir/find.php?item=1.57.95.fa
برگشت به اصل مطلب