دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی- اخبار و رویدادها
راه اندازی سایت دانشکده پرستاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
12/10/1390:

سایت دانشکده پرستاری و پیراپزشکی سمنان با همکاری این دانشکده و واحد انفورماتیک معاونت آموزشی و پژوهشی راه اندازی گردید. جهت مشاهده این سایت از لینک زیر استفاده فرمائید:

سایت دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی:
http://rds1.semums.ac.ir/find.php?item=1.57.98.fa
برگشت به اصل مطلب