دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی- بخش نامه های پژوهشی
آئین نامه های اعضاء هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی:
http://rds1.semums.ac.ir/find.php?item=1.81.27.fa
برگشت به اصل مطلب