دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی- ارسال آنلاین طرح یا پایان نامه
راهمای ارسال آنلاین طرح یا پایان نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانلود فرم صورتجلسه تخصصی گروه
دانلود فرم رضایت آگاهانه